Badanie wpływu dodatkowego oznakowania wysp spowalniających

Jak sprawdzić zasadność stosowania metod zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego? Która z nich i dlaczego sprawdzi się akurat w tej czy innej lokalizacji? Czy niespełniające swojej roli rozwiązania lepiej zamienić, a może da się je ulepszyć?  Czy warto przeznaczyć stosunkowo niewielką kwotę, aby wykonać eksperyment z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Badanie wpływu dodatkowego oznakowania wysp spowalniających

Analizy ruchu drogowego, jakie przeprowadzamy, potrafią jednoznacznie wskazać czy wstępnie wybrane metody sprawdzą się i przyniosą spodziewane efekty. Dzięki tego typu badaniom zarządca może świadomie podejmować decyzje oraz zdobywa gotowe argumenty do uzyskania funduszy na ewentualne wprowadzenie na szerszą skalę testowanych rozwiązań.

W latach 2018 i 2019 na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wykonaliśmy badania polegające na analizie toru jazdy i prędkości punktowej w korelacji z natężeniem i strukturą rodzajową ruchu na odcinkach najazdowych wybranych wysp.

Co skłoniło kierownictwo ZDW Olsztyn do przeprowadzenia takich badań?

Wyspy spowalniające są powszechnie stosowaną metodą w całej Europie wymuszającą na kierowcach redukcję prędkości. Jednak w niektórych miejscach na drogach wojewódzkich Warmii i Mazur nie spełniały one w pełni oczekiwań zarządcy. Podczas rutynowych kontroli sieci drogowej zidentyfikowano problemy, dlatego też podjęto niezwłoczną próbę ich redukcji w celu wykorzystania całego potencjału wybudowanych wcześniej wysp.

Badanie wpływu dodatkowego oznakowania wysp spowalniających

Głównymi problemami, jakie występowały były:

  • dewastacja wysp będąca wynikiem najeżdżanie pojazdów na wyspę,
  • kolizje z powodu zbyt dużej prędkości przy zbliżaniu się do wyspy,
  • roszczenia właścicieli uszkodzonych pojazdów związane ze złym oznakowaniem wysp.

Zdecydowano o przetestowaniu dodatkowego oznakowania poziomowego informującego o zbliżaniu się do wyspy w kilku lokalizacjach wskazanych przez ZDW. Chcieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie jak to rozwiązanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wybranych odcinkach. Czy, w jakim stopniu i na jak długo wyeliminuje pojawiające się problemy? Czy aby na pewno nie jest to rozwiązanie, które sprawdzi się jedynie tymczasowo, do momentu aż miejscowi kierowcy  „przyzwyczają” się do nowych znaków?

W tym celu techniką wideorejestracji, za pomocą własnej aparatury badawczej wykonywaliśmy pomiaru toru ruchu pojazdów przed i po zastosowaniu oznakowania. Zbieranie danych odbywało się w 3 przekrojach:

  • 50 m przed czołem wyspy,
  • w początku klina wyspy,
  • na czole wyspy.
schemat pomiaru toru ruchu pojazdów przed i po zastosowaniu oznakowania
schemat pomiaru toru ruchu pojazdów przed i po zastosowaniu oznakowania

W efekcie naszych badań zamawiający uzyskał obszerny raport z wynikami analizy podsumowującej przeprowadzone pomiary. Dzięki bardzo szczegółowym danym o torze ruchu pojazdu, jego rodzaju, prędkości oraz natężeniu ruchu, które niewątpliwe ma znaczący wpływ na zachowania kierowców udało nam się uzyskać wiarygodne obliczenia. Pozwoliły one na jednoznaczną i popartą twardymi dowodami analizę dostarczającą potrzebnej wiedzy do skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową.

Dowiedz się więcej o projekcie, skontaktuj się z nami!