Programy utrzymaniowe

Mapa z wizualizacją programów utrzymaniowych

Uzyskane w wyniku diagnostyki informacje służą do wytypowania fragmentów dróg przeznaczonych do remontów. W połączeniu z innymi danymi (w tym o konstrukcji czy obciążeniu ruchem) można zaplanować tzw. programy utrzymaniowe.

Program utrzymaniowy odpowiada na pytanie, które odcinki dróg i w którym roku kalendarzowym powinny zostać poddane remontom, a także jaki typ zabiegu należy zastosować, aby uzyskać maksymalne korzyści, nie przekraczając równocześnie limitów budżetowych.

Nasza firma wykonuje programy utrzymaniowe, a ich esencją jest lista odcinków utrzymaniowych, uporządkowana pod względem pilności. Pilność ustala się na podstawie stanu nawierzchni i innych kryteriów, na przykład natężenia ruchu lub przyjętej ważności drogi. Dla każdego odcinka utrzymaniowego mogą być dodane sugerowane zabiegi i szacunkowe koszty.

W postaci programu utrzymaniowego zarządca dostaje skuteczne i gotowe do natychmiastowego użycia narzędzie optymalizacji budżetu. Informacja o pilności pozwala na bezpieczne odsuwanie w czasie niektórych remontów. Zarządca może łatwo rozpatrywać różne warianty, na przykład maksymalizować długość sieci objętej remontami albo skupić się na gruntownej naprawie odcinków będących w najgorszym stanie. Wstępna klasyfikacja zabiegów i kosztów ułatwia zaplanowanie budżetu oraz przygotowanie materiałów przetargowych.

Posiadanie zobiektywizowanych i udokumentowanych informacji zwiększa skuteczność w ubieganiu się o środki finansowe i stanowi ważny argument w rozmowach z decydentami. Skuteczniejsza jest również komunikacja ze społeczeństwem, co z kolei wpływa na większą akceptację podejmowanych działań.

Program utrzymaniowy może być podstawą do sporządzenia planu rozwoju sieci dróg i tym samym upraszcza jego opracowanie. Dostęp do materiałów jest możliwy poprzez internetowy system udostępniania danych drogowych OnKo3.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat oferty.