GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)

W 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z Zarządami Dróg Wojewódzkich podjęła się przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu, w wyniku którego dla każdego badanego odcinka drogi otrzymane zostaną dane charakteryzujące wielkości natężeń ruchu drogowego. W styczniu 2020 roku rozpoczęliśmy realizację prac z tym związanych, które zostały przewidziane na 2 lata, od stycznia 2020 r. do października 2021 r.

Cel przeprowadzenia GPR

Generalny pomiar ruchu dostarcza podstawowych informacji o ruchu drogowym. Jego celem jest określenie natężenia ruchu i struktury rodzajowej na poszczególnych odcinkach dróg krajowych. Zebrane dane wykorzystywane są m. in. do planowania rozwoju sieci drogowej oraz klasyfikacji dróg. Pozyskane dane wykorzystać można również do analiz środowiskowych i ekonomicznych, tworzenia modeli ruchu, opracowywania analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyniki pomiarów i określane na ich podstawie wielkości ruchu są konieczne do administrowania, planowania i określania strategii rozwoju, projektowania, modernizacji i utrzymania sieci drogowej, zarządzania ruchem, a także podejmowania działań związanych z ochroną środowiska oraz tworzenia planów rozbudowy sieci dróg płatnych.

W ramach GPR będzie mierzony średni dobowy ruch: roczny, w dni robocze, letni, zimowy, a także średni ruch dzienny, wieczorny i nocny. Ponadto badane będą wskaźniki zmian ruchu oraz rodzajowa struktura ruchu. Szczegółowe wyniki poznamy jesienią 2021 r.

Historia pomiarów

GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)

Pomiary ruchu w liczbach

Pomiary są przeprowadzane w prawie 2300 punktach. Dla porównania GPR 2015 objął 1950 punktów. W zdecydowanej większości miejsc do mierzenia służy wideorejestracja, a jedynie w około 1% punktów badania realizowane są w sposób automatyczny (przy wykorzystaniu liczników ruchu drogowego).

GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)

Nasza rola

Zadaniem Heller Consult jest zebranie, przetworzenie i opracowanie wyników bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego prowadzonych przez Wykonawców pomiarów, w ramach GPR 2020 oraz nadzór nad poprawnością realizacji tego pomiaru.

Realizacja projektu objęła następujące zadania:

 • Doprecyzowanie istniejącego już podziału sieci dróg krajowych na odcinki pomiarowe oraz uzgodnienie lokalizacji punktów pomiarowych.
 • Zaktualizowanie i doprecyzowanie podziału sieci dróg wojewódzkich na odcinki pomiarowe oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w trakcie pomiaru, w tym przygotowanie ostatecznego wykazu odcinków po zakończeniu cyklu pomiarowego GPR 2020.
 • Opracowanie zakresu przetworzenia danych i instrukcji kodowania danych z pomiarów bezpośrednich oraz procesu archiwizacji danych.
 • Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiaru i bezpośrednia kontrola przebiegu pomiaru w terenie na drogach krajowych.
 • Przygotowanie aplikacji do kodowania i przekazywania wyników pomiarów bezpośrednich, wymaganych formularzy elektronicznych, narzędzi do bieżącej kontroli wyników pomiarów oraz formularza elektronicznego do tworzenia harmonogramu pomiarów.
 • Opracowywanie map służących do weryfikacji i wizualizacji wyników.
 • Archiwizacja i kontrola danych.
 • Kompleksowe przetworzenie, weryfikacja, obliczenie i prezentacja wyników GPR 2020 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich.
 • Prezentacja wyników GPR 2020 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich na mapach (dla całego kraju i dla poszczególnych województw).
 • Opracowanie platformy internetowej służącej do przekazywania przez Oddziały GDDKiA wybranych nagrań wideo z pomiarów ruchu celem ich weryfikacji i analizy przez Podmiot opracowujący wyniki pomiaru.
 • Określenie na podstawie nagrań wideo udziału kategorii pojazdów.
 • Przygotowanie publikacji, zestawień, raportów i analiz.
GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)
Przykładowy raport szczegółowy przygotowany w ramach GPR2020

Dowiedz się więcej o projekcie. Skontaktuj się z nami!