GENERALNY POMIAR RUCHU 2020/21 (GPR2020/21)

Na rok 2020 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała przeprowadzenie, we współpracy z Zarządami Dróg Wojewódzkich, Generalnego Pomiaru Ruchu. W jego wyniku dla każdego badanego odcinka drogi krajowej lub wojewódzkiej otrzymane zostały dane charakteryzujące wielkości natężeń ruchu drogowego. W grudniu 2019 r. rozpoczęliśmy współpracę z GDDKiA jako Podmiot Opracowujący Wyniki GPR zaplanowaną na okres od stycznia 2020 r. do października 2021. Pandemia COVID-19, która do Polski dotarła z końcem lutego 2020 r. wymusiła znaczące zmiany organizacyjne GPR 2020. Część pomiarów wiosennych powtórzono jesienią, część przeniesiono na rok 2021. W rezultacie pomiar bezpośredni na drogach krajowych zakończył się w czerwcu 2021 r., zaś całe przedsięwzięcie, przemianowane na GPR 2020/21 w lipcu 2022 r. 

Cel przeprowadzenia GPR

Generalny pomiar ruchu dostarcza podstawowych informacji o ruchu drogowym. Jego celem jest określenie natężenia ruchu i struktury rodzajowej na poszczególnych odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich w Polsce. Zebrane dane wykorzystywane są m. in. do planowania rozwoju sieci drogowej oraz klasyfikacji dróg. Pozyskane dane wykorzystać można również do analiz środowiskowych i ekonomicznych, tworzenia modeli ruchu, opracowywania analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawowym adresatem wyników pomiaru jest administracja drogowa, która wykorzystuje je w zarządzaniu, utrzymaniu i planowaniu rozwoju sieci drogowej oraz w analizach dotyczących ochrony środowiska. Inną grupę użytkowników wyników Generalnego Pomiaru Ruchu na sieci dróg krajowych stanowią instytucje i jednostki z sektora publicznego i prywatnego, dla których dane o ruchu drogowym stanowią cenne uzupełnienie ich bieżącej działalności, m.in.: Policja, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Główny Urząd Statystyczny, jednostki samorządowe, biura planowania przestrzennego, biura projektowe, firmy przewozowe, firmy reklamowe itp. 

W ramach GPR był mierzony średni dobowy ruch: roczny, w dni robocze, letni, zimowy, a także średni ruch dzienny, wieczorny i nocny. Ponadto badane były wskaźniki zmian ruchu oraz rodzajowa struktura ruchu. Szczegółowe wyniki były znane jesienią 2021 r. 

Ważniejsze wydarzenia

GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)

GPR 2020/21 w liczbach

Pomiary były przeprowadzane w blisko 5400 punktów pomiarowych: prawie 2300 na drogach krajowych (DK) i ponad  

3100 na wojewódzkich (DW). Poza punktami pomiarowymi w których zainstalowane są stałe liczniki ruchu wszystkie pomiary na DK zostały przeprowadzone z wykorzystaniem wideorejestracji. Dla DW wskaźnik ten wyniósł 50%, a pozostałe pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem obserwatorów. 

Drogi krajowe: 

Nasza rola

Zadaniem Heller Consult jest zebranie, przetworzenie i opracowanie wyników bezpośrednich pomiarów ruchu drogowego prowadzonych przez Wykonawców pomiarów, w ramach GPR 2020/21 oraz nadzór nad poprawnością realizacji tego pomiaru.

Realizacja projektu objęła następujące zadania:

 • Doprecyzowanie istniejącego już podziału sieci dróg krajowych na odcinki pomiarowe oraz uzgodnienie lokalizacji punktów pomiarowych.
 • Zaktualizowanie i doprecyzowanie podziału sieci dróg wojewódzkich na odcinki pomiarowe oraz wprowadzanie niezbędnych zmian w trakcie pomiaru, w tym przygotowanie ostatecznego wykazu odcinków po zakończeniu cyklu pomiarowego GPR 2020/21.
 • Opracowanie zakresu przetworzenia danych i instrukcji kodowania danych z pomiarów bezpośrednich oraz procesu archiwizacji danych.
 • Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem pomiaru i bezpośrednia kontrola przebiegu pomiaru w terenie na drogach krajowych.
 • Przygotowanie aplikacji do kodowania i przekazywania wyników pomiarów bezpośrednich, wymaganych formularzy elektronicznych, narzędzi do bieżącej kontroli wyników pomiarów oraz formularza elektronicznego do tworzenia harmonogramu pomiarów.
 • Opracowywanie map służących do weryfikacji i wizualizacji wyników.
 • Archiwizacja i kontrola danych.
 • Kompleksowe przetworzenie, weryfikacja, obliczenie i prezentacja wyników GPR 2020 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich.
 • Prezentacja wyników GPR 2020 na sieci dróg krajowych i wojewódzkich na mapach (dla całego kraju i dla poszczególnych województw).
 • Opracowanie platformy internetowej służącej do przekazywania przez Oddziały GDDKiA wybranych nagrań wideo z pomiarów ruchu celem ich weryfikacji i analizy przez Podmiot opracowujący wyniki pomiaru.
 • Określenie na podstawie nagrań wideo udziału kategorii pojazdów.
 • Przygotowanie publikacji, zestawień, raportów i analiz.
GENERALNY POMIAR RUCHU 2020 (GPR2020)
Przykładowy raport szczegółowy przygotowany w ramach GPR2020

Dowiedz się więcej o projekcie. Skontaktuj się z nami!