aktualności

Dane ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu GDDKiA przetwarzane przez HC

W kwietniu 2016 podpisaliśmy umowę z GDDKiA na Archiwizację i analizę danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2015-2016. To już 4 i 5 rok analiz wykonywanych przez HC.

Ciągłe pomiary ruchu drogowego prowadzone są w Polsce od 1974 roku. Zgromadzone od tego czasu dane stanowią ogromny zasób wiedzy opisujący zmiany zachowań transportowych w Polsce przez ponad 40 ostatnich lat. Od lat stanowią podstawę do analiz oraz decyzji planistycznych, projektowych i budowlanych. Ciągłe pomiary ruchu pozwalają na prowadzenie obserwacji wahań ruchu w czasie. Analizy sezonowych, tygodniowych oraz dobowych wahań ruchu dostarczają niezbędnych współczynników do przeliczenia pomiarów krótkookresowych na wartość natężenia ruchu dla całej doby, średniego dobowego ruchu w tygodniu, miesiącu oraz roku. Dobowe wahania ruchu dla charakterystycznych dni tygodnia stanowią również podstawę do bieżącego monitorowania zmian ruchu zarówno do celów planistyczno-projektowych, jak i zarządzania ruchem.

Celem pracy „Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu z lat 2015 – 2016” jest uzyskanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR), informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz związanych z zarządzaniem ruchem.

aktualności - dane z scpr
Przykładowy wykres rozwoju ruchu dla stacji ciągłych pomiarów ruchu

Wykorzystanie wyników pomiarów na szeroką skalę wymaga dokładnej weryfikacji (kontroli) oraz korekty i uzupełnienia brakujących lub błędnych danych. W wyniku tych czynności, Zamawiający otrzyma zbiór wiarygodnych i sprawdzonych wartości natężeń godzinowych, które mogą być wykorzystywane do różnorodnych analiz, wykraczających poza przyjęte obecnie standardy.

Dane przetworzone przez HC posłużą również jako informacje uzupełniające Generalny Pomiar Ruchu 2015 (http://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015) i będą sukcesywnie publikowane przez GDDKiA na stronie: http://www.gddkia.gov.pl/pl/2876/Stacje-Ciaglych-Pomiarow-Ruchu