Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu

archiwizacja i analiza danych zebranych ze stacji ciągłych pomiarów ruchu SCPR

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA), 2013–2015 r.

Celem zadania było opracowanie, w oparciu o dane pozyskane ze stacji ciągłych pomiarów ruchu, informacji niezbędnych dla potrzeb planistycznych (w tym związanych z utrzymaniem stanu technicznego dróg), projektowych oraz zarządzania ruchem.

Zakres projektu obejmował weryfikację i archiwizację danych, miesięczną i roczną analizę danych oraz prezentację wyników w postaciach tabelarycznej i graficznej.