aktualności

Heller Consult o wizualizacji kartograficznej w Zwierzyńcu

W dniach 26-28 września 2016 r. w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym w Zwierzyńcu odbyła się XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna dedykowana tematyce wizualizacji kartograficznej.

Organizatorami konferencji był: Zakład Kartografii i Geomatyki (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy.

Nasze bogate doświadczanie w zakresie tzw. Road Asset Management wskazuje, iż jednym z fundamentalnych wymogów sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową jest sukcesywne pozyskiwanie i aktualizowanie informacji o jej stanie eksploatacyjnym i wyposażeniu. Dla sprawnego zarządzania siecią drogową konieczne jest ponadto, aby dane te były efektywnie udostępnione podmiotom zaangażowanym w procesy decyzyjne. Z tego względu wizualizacja sieci drogowej i jej atrybutów w sposób korespondujący z indywidualnymi potrzebami kadry inżynierskiej i menadżerskiej oraz zoptymalizowany pod kątem wspomagania realizowanych przez nią zadań jest nie do przecenienia. Tym doświadczaniem, ilustrowanym studiami przypadków z naszej wieloletniej praktyki, dzieliliśmy się w referacie zatytułowanym:

„Efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową z wykorzystaniem wizualizacji kartograficznej”.

W referacie omówiono specyfikę infrastruktury drogowej jako obiektów liniowych, która narzuca nowe wymagania metodom wizualizacji jej topologii i atrybutów. Istotne znaczenie ma przy tym równoczesna wizualizacja wielu jej parametrów, takich jak stan nawierzchni, geometria, wypadki drogowe, natężenie ruchu, gdyż dopiero ich wspólna analiza umożliwia wyciąganie właściwych wniosków na poziomie operacyjnym oraz podejmowanie stosownych decyzji. Wizualizacja danych drogowych dla poziomu strategicznego wymaga ponadto uwzględnienia wymiaru czasowego, szczególnie w odniesieniu do wieloletniego planowania zabiegów utrzymaniowych oraz analizy skuteczności przedsięwzięć realizowanych w przeszłości.

Podniesienie sprawności zarządzania infrastrukturą drogową

Nowoczesne techniki wizualizacji infrastruktury drogowej spełniają podstawowe wymagania graficznego projektowania map (równowagi graficznej, czytelności i rozróżnialności znaków czy hierarchii graficznej) oraz zapewniają czytelność i komunikatywność obrazu kartograficznego. Ponadto rozszerzają repertuar praktykowanych rozwiązań kartograficznych poprzez połączenie widoków mapy, profilu liniowego, przekroju poprzecznego oraz sekwencji czasowych. Odpowiednia kombinacja i stosowna konfiguracja tych widoków, a także zapewnienie ich synchronizacji oraz interakcji z użytkownikiem stanowią istotny wkład w podniesienie sprawności zarządzania infrastrukturą drogową.

Fot. Paweł Cebrykow - Uczestnicy Konferencji
Fot. Paweł Cebrykow – Uczestnicy Konferencji