aktualności

Uroczysta inauguracja inicjatywy edukacyjnej INFRAMA

Wartość europejskiej infrastruktury drogowej, której długość wynosi ponad 4,8 miliona kilometrów, jest szacowana na ponad 8 bilionów Euro (wg szacunków Europejskiej Federacji Drogowej – ERF). Kapitał ten powinien być sukcesywnie i planowo odtwarzany, w przeciwnym wypadku, w wyniku zaniechania systematycznych działań restytucyjnych następuje zwiększona degradacja i spiętrzenie wydatków na remonty i utrzymanie bieżące. Dlatego też planowanie utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej musi wychodzić naprzeciw aktualnym oczekiwanym i wyzwaniom.

Asset Management, czyli zarządzanie zasobami według zdefiniowanych reguł, jako nowoczesna dyscyplina, pomaga sprostać wyzwaniom poprzez dostarczanie uniwersalnych zasad, które z kolei powinny być dostosowane do określonego rodzaju zasobów (infrastruktura drogowa, kolejowa, lotniskowa czy komunalna). Łączy w sobie dyscypliny inżynierskie oraz praktyki managerskie. Całościowe podejście do problematyki zarządzania majątkiem sprawia, że jest ona chętnie wdrażana przez czołowych zarządców infrastruktury różnego szczebla na arenie międzynarodowej, jako rozwiązanie sprawdzone i przynoszące wymierne korzyści stosującym je organizacjom.

W celu propagowania i edukacji w zakresie Infrastructure Asset Management trzy podmioty, HELLER Ingenieurgesellschaft, Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. powołały inicjatywę edukacyjną INFRAMA, Infrastructure Asset Management Academy. Partnerem strategicznym inicjatyw INFRAMA został Polski Kongres Drogowy.

Uroczysta inauguracja inicjatywy INFRAMA

Uroczysta inauguracja inicjatywy INFRAMA odbyła się 15 maja 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

W uroczystości wzięło udział ponad 80 uczestników reprezentujących przedstawicieli władz, administracji drogowej na poziomie krajowym i wojewódzkim, uczelni wyższych,  firm wykonawczych i doradczych oraz biur inżynierskich, laboratoriów, a także banków oraz mediów. Celem wydarzenia było propagowanie metodyki Infrastructure Asset Management, pokazanie korzyści wynikających z kształcenia kadr w tym zakresie oraz utworzenie platformy wymiany doświadczeń, związanej z dzieleniem się dobrymi praktykami z wdrażania metod Asset Management przez polskie jednostki.

Uroczysta inauguracja składała się z trzech części. W pierwszej zgromadzeni gości wysłuchali wystąpień zaproszonych prelegentów: prof. Andrzeja Garbacza, dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, prof. Wojciecha Suchorzewskiego, przewodniczącego Rady Programowej INFRAMA, Jarosława Waszkiewicza, dyrektora Departamentu Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Krzysztofa Kondraciuka, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Zbigniewa Kotlarka, prezesa Polskiego Kongresu Drogowego, Radosława Czapskiego, eksperta do spraw infrastruktury transportowej Banku Światowego oraz dr. Sławomira Hellera, przewodniczącego grupy roboczej PIARC dedykowanej propagowaniu i edukacji Asset Management.

Prelegenci Inauguracji Akademii INFRAMA
Prelegenci (źródło własne)

W drugiej części odbyła się dyskusja z udziałem przybyłych gości, a część trzecią stanowił tzw. networking. Wydarzenie poprowadziła dr Agata Ciołkosz-Styk, przewodnicząca Rady Konsorcjum INFRAMA, reprezentująca grupę firm Heller, HELLER Ingenieurgesellschaft oraz Heller Consult.

Otwarcie programów edukacyjnych na aspekty związane z Infrastructure Asset Management

W pierwszym wystąpieniu Prof. Andrzej Garbacz podkreślił potrzebę otwarcia programów edukacyjnych na aspekty związane z Infrastructure Asset Management, nie tylko w kontekście budownictwa komunikacyjnego, lecz szerzej, także w odniesieniu do budownictwa kubaturowego. Zauważył, że oprócz wprowadzenia przedmiotu do nauczania akademickiego, konieczne jest prowadzenie ustawicznego kształcenia w tym zakresie.  

Profesor Andrzej Garbacz na Inauguracji Akademii INFRAMA
Profesor Andrzej Garbacz (źródło własne)
Racjonalne podejście do zarządzania infrastrukturą oraz konieczność optymalizacji działań przez zarządzanie

Prof. Wojciech Suchorzewski (prezentacja Profesora dostępna jest tutaj) uwypuklił potrzebę  bardziej racjonalnego podejścia do zarządzania infrastrukturą oraz konieczność optymalizacji działań przez zarządzanie. Zauważył również, że kwalifikacje inżynierskie absolwentów polskich uczelni technicznych są na światowym poziomie, podczas gdy ich przygotowanie do konfrontacji z wyzwaniami managerskimi jest niewystarczające. Zatem celowym jest edukacja w tym zakresie, aby  podnieść rangę inżyniera w systemach kompleksowego zarządzania infrastrukturą poprzez wyposażenie go w „instrumentarium” niezbędne do swobodnego poruszania się nie tylko po problemach technicznych, lecz także do łączenia wiedzy inżynierskiej z aspektami menadżerskimi.

Profesor Wojciech Suchorzewski na Inauguracji Akademii INFRAMA
Profesor Wojciech Suchorzewski podczas wystąpienia (źródło własne)
Efektywne wykorzystanie potencjału, „zamrożonego” w infrastrukturze transportowej

Jarosław Waszkiewicz omówił aktualne priorytety państwa w dziedzinie infrastruktury transportowej. Podkreślił konieczność współdziałania władz (centralnych i samorządowych), administracji odpowiednich szczebli oraz innych interesariuszy w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału, „zamrożonego” w infrastrukturze transportowej oraz dostosowywania sieci transportowych do stale zmieniających się potrzeb i ambicji społecznych oraz do wymagań przemysłu.

Jarosław Waszkiewicz na Inauguracji Akademii INFRAMA

Priorytety GDDKiA

Krzysztof Kondraciuk przedstawił priorytety GDDKiA. Powiedział, że GDDKiA jest konfrontowana z programem inwestycyjnym o bezprecedensowej skali. Kontynuacja tego programu, a przede wszystkim stopniowe przesuwanie się środka ciężkości na racjonalne utrzymanie już wybudowanej infrastruktury, są związane z szeregiem zupełnie nowych wyzwań. Aby im sprostać, konieczne jest zagwarantowanie z jednej strony ciągłego dostępu do najnowszych technik i narzędzi menadżerskich, a z drugiej dysponowania odpowiednio wysoko wykwalifikowaną kadrą.

 Krzysztof Kondraciuk na Inauguracji Akademii INFRAMA
Krzysztof Kondraciuk podczas wystąpienia (źródło własne)
Znaczenie dyscypliny Asset Management w drogownictwie europejskim i światowym

Zbigniew Kotlarek wskazał na znaczenie dyscypliny Asset Management w drogownictwie europejskim i światowym, m.in. na bazie doświadczeń i obserwacji poczynionych w trakcie międzynarodowych kongresów. Poinformował zebranych na sali gości, iż PKD jest w trakcie powoływania do życia Grupy Roboczej Asset Management. 

 Zbigniew Kotlarek na Inauguracji Akademii INFRAMA
Zbigniew Kotlarek podczas wystąpienia (źródło własne)
Identyfikacja potrzeby gospodarki oraz innych głównych interesariuszy

Radosław Czapski (prezentacja dostępna tutaj) zauważył, że Bank Światowy ma duże osiągnięcia na polu finansowania inwestycji infrastrukturalnych, tworzenia zaawansowanych narzędzi decyzyjnych w zakresie Asset Management, w tym przede wszystkim HDM oraz edukacji kadr technicznych i menadżerskich. Kompetencje Banku Światowego na tych trzech płaszczyznach pozwalają doskonale identyfikować potrzeby gospodarki oraz innych głównych interesariuszy oraz wskazywać na główne kierunki kształcenia kadr administracyjnych. Podkreślił także, że Polska jest w szczególnej sytuacji, w której może czerpać z doświadczeń innych państw, które są na wyższym poziomie dojrzałości w zakresie Asset Management, a także dzielić się swoimi doświadczeniami z państwami, które są mniej zaawansowane w tym temacie.

Radosław Czapski na Inauguracji Akademii INFRAMA
Radosław Czapski podczas wystąpienia (źródło własne)
“INFRAMA to polska odpowiedź na apel Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC”

Dr Sławomir Heller dodał, że INFRAMA to polska odpowiedź na apel Światowej Organizacji Drogownictwa PIARC, aby popularyzować tematykę Infrastructure Asset Management. Przedstawił także starania, wysiłki i osiągnięcia PIARC na polu rozpowszechnia podejścia Asset Management.

Dr Sławomir Heller podczas wystąpienia na Inauguracji Akademii INFRAMA
Dr Sławomir Heller podczas wystąpienia (źródło własne)
Uczestnicy Inauguracji Akademii INFRAMA
Uczestnicy Inauguracji (źródło własne)
Warsztaty edukacyjne

Po zakończonej Inauguracji część uczestników wzięła udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez dra Sławomira Hellera oraz dr Agatę Ciołkosz-Styk. Wsparciem merytorycznym i organizacyjnym w trakcie warsztatów służyli również Tomasz Wojsz, prezes Heller Consult, oraz Jan Zieliński, szef działu marketingu i sprzedaży. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia związane z istotą metodyki Asset Management, cechy Asset Management, Asset Management System oraz wybrane tematy fachowe. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty inicjatywy edukacyjnej INFRAMA.

Dr Agata Ciołkosz-Styk rozpoczyna warsztaty INFRAMA
Dr Agata Ciołkosz-Styk rozpoczyna warsztaty INFRAMA (źródło własne)
Uczestnicy warsztatów INFRAMA
Uczestnicy warsztatów (źródło własne)
Dr Sławomir Heller i Dr Agata Ciołkosz-Styk
Dr Sławomir Heller i Dr Agata Ciołkosz-Styk (źródło własne)

Galeria z wydarzenia znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat INFRAMY pod adresem: https://inframa.academy/.