aktualności

Heller Consult na III Małopolskim Forum Drogowym

W dniach 25-27 stycznia 2017 r. odbyło się w Zakopanem III Małopolskie Forum Drogowe, zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Diagnostyka stanu nawierzchni dróg dla rowerów

Konferencja była podzielona na pięć sesji tematycznych. W środę odbyła się Sesja I pod hasłem Perspektywy sieci drogowej południowej Polski oraz Sesja II zatytułowana Zamówienia publiczne w drogownictwie po nowemu. Tematem przewodnim sesji III i IV następnego były Standardy projektowania i realizacji dróg dla rowerów. Tego dnia pierwszą prelekcję poświęconą diagnostyce stanu nawierzchni dróg dla rowerów wygłosił Jan Zieliński, szef ds. sprzedaży.

Diagnostyka stanu dróg jest podstawowym narzędziem zarządzania drogami, pozwalającym skutecznie monitorować ich stan techniczny na każdym etapie cyklu życia infrastruktury. Diagnostyka jest też niezbędnym elementem kompleksowego systemu zarządzania drogami zgodnie z metodyką Road Asset Management, która wspomaga zarządców, stale konfrontowanych z koniecznością realizacji zadań wraz ze stale ograniczanymi środkami finansowymi.

W diagnostyce stanu dróg rowerowych uwzględnia się potrzeby identyfikowania i oceny cech nawierzchni z perspektywy użytkowników i zarządców tej infrastruktury. Dla użytkowników kluczowym jest komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. Z perspektywy właściciela lub operatora konieczne jest określenie potrzeb budżetowych, priorytetów, a przede wszystkim lokalizacji uszkodzeń nawierzchni. Efektywna realizacja zadań utrzymania dróg dla rowerów wymaga dostępu do różnorodnych informacji, w tym o stanie technicznym nawierzchni. Zadanie to składa się z utrzymania bieżącego (sprzątanie, utrzymanie zimowe, pielęgnacja drzew), utrzymania okresowego (uzupełnianie rys, łatanie niewielkich ubytków, powierzchniowe utrwalenie) oraz zabiegów remontowych – odnowy (nowa warstwa ścieralna lub wzmocnienie, nowa warstwa nośna, zmiana konstrukcji nawierzchni). Bieżące monitorowanie stanu nawierzchni dróg dla rowerów zapewnia zarządcom możliwość rozpoznania zawczasu pojawiających się potrzeb utrzymaniowych zanim uszkodzenia się pogłębią i będą miały wpływ na komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników. Wyniki oceny stanu pozwalają organom zarządzającym na skuteczne i dokładne kosztorysowanie, określanie priorytetów oraz na przygotowanie racjonalnych programów utrzymaniowych i naprawczych na najbliższe lata.

Road Asset Management jako narzędziu zarządzania drogami

Podczas ostatniego dnia odbyła się sesja V dedykowana tematyce innowacyjnego drogownictwa. Drugą prelekcję, poświęconą zagadnieniom Road Asset Management jako narzędziu zarządzania drogami, wygłosił Tomasz Wojsz, prezes zarządu Heller Consult. Road Asset Management to zbiór reguł, metod i narzędzi do kompleksowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem jakim jest infrastruktura drogowa. Drogi są jednym z najważniejszych aktywów finansowych skarbu państwa lub samorządów, jednak ze względu na nieefektywne zarządzanie zasobami, wiele sieci drogowych jest zagrożonych systematycznie pogarszającym się ich stanem. Problem stanowi fakt, że infrastruktura drogowa zwykle nie jest postrzegana jako aktywa finansowe dla społeczeństwa i ekonomii, przeważnie przyczyną tego stanu jest brak powszechnej świadomości dotyczący wartości infrastruktury. Konsekwencje tego są porównywalne do zwiększania zadłużenia społeczeństwa, wszyscy stajemy się biedniejsi. Metodyka Road Asset Management uwzględnia wypracowane w interdyscyplinarnych międzynarodowych zespołach narzędzia, uwzględniające rozmaite aspekty zarządzania drogami, które wspomagają zarządców w utrzymywaniu infrastruktury drogowej, mimo ograniczonych zasobów, którymi dysponują. Liczne przykłady korzyści wynikających ze stosowania reguł Road Asset Management pochodzących z organizacji, które wdrożyły zasady wypracowane w ramach tej dyscypliny, dowodzą jej skuteczności. Grupa Heller jest aktywnym propagatorem metodyki Road Asset Management, a także dostawcą usług i produktów umożliwiających realizację zadań zarządzania infrastrukturą zgodnie z tą koncepcją.

Więcej informacji na temat Forum znajduje się na stronie Kongresu Drogowego: http://kongresdrogowy.pl/.