aktualności

Heller Consult na IV. Warmińsko-Mazurskim Forum Drogowym OSTROAD 2017

10. października 2017 r.

W dniach 02.-03.10.2017 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO Mazury w Ostródzie odbyło się IV. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017.

V. Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe/OSTROAD 2017.
Źródło: własne
“Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie”

Tematem przewodnim konferencji było “Utrzymanie dróg: systemy, organizacja, technologie”. Wiele uwagi poświęcono również prowadzonym w regionie inwestycjom, ze szczególnym uwzględnieniem krzyżujących się w Ostródzie odcinków dróg S7 i DK16, będących obecnie w budowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego pan Gustaw Marek Brzezin.

Grupę firm Heller podczas tego wydarzenia reprezentowali: dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft, która już od wielu lat efektywnie wspiera niemiecką administrację drogową, a także Tomasz Wojsz, Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. oraz Jan Zieliński, Szef ds. sprzedaży.

Jan Zieliński podczas V. Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego/OSTROAD 2017.
Jan Zieliński – Szef ds. Sprzedaży Heller Consult sp. z o.o. (źródło: Polski Kongres Drogowy).

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji drogowej różnych szczebli z całej Polski, gośćmi specjalnymi wydarzenia byli zarządcy dróg powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i innych regionów północnej Polski, jak również firmy związane z branżą drogową, oferujące rozwiązania, produkty i usługi wykorzystywane w drogownictwie.

Sesja inauguracyjna

Podczas sesji inauguracyjnej zgromadzonych uczestników przywitał prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.

Zbigniew Kotlarek podczas V. Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego/OSTROAD 2017.
Prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek podczas wystąpienia (źródło: Polski Kongres Drogowy).

Tego dnia odbyły się 3 sesje tematyczne, podczas których poruszono zagadnienia dotyczące systemów utrzymania dróg, stosowanych przez GDDKiA oraz zarządców dróg samorządowych, standardy letniego i zimowego utrzymania dróg, dyskutowano także na temat “Zielonych dróg” oraz zakończonych i trwających inwestycji wokół Ostródy: odcinka drogi S7 z Miłomłyna do Olsztynka i obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (szczegółowy program konferencji: http://kongresdrogowy.pl/konferencja/27-iv-warminsko-mazurskie-forum-drogowe-ostroad-2017).

Podczas pierwszej sesji dr Sławomir Heller wygłosił prelekcję dotyczącą Kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) w zarządzaniu drogami.

dr Sławomir Heller podczas V. Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego/OSTROAD 2017.
dr Sławomir Heller – przewodniczący Grupy Roboczej ds. upowszechniania i edukacji Road Asset Management Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, właściciel Heller Ingenieurgesellschaft mbH podczas wystąpienia. Źródło: własne.
Obiektywizacja i optymalizacja decyzji

Dr S. Heller zwrócił uwagę, że we wszystkich procesach decyzyjnych niezbędna jest kwantyfikacja istotnych zjawisk i procesów, tzn. wyrażania ich w postaci wielkości lub wartości. Jest to warunek konieczny obiektywizacji i optymalizacji decyzji, dlatego też wszelkim decyzjom powinny towarzyszyć zawsze parametry i wskaźniki. Jednak nie każdy wskaźnik ma równie duże znaczenie dla zarządzania organizacją i pozwala ocenić jej kondycję, stan jej własnego oraz powierzonego majątku, a także planowane, względnie zrealizowane, cele. Dlatego spośród wielu typów wskaźników (kluczowe wskaźniki wynikowe, wskaźniki efektywności, kluczowe wskaźniki efektywności), to właśnie kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI) mają szczególne znaczenie. Są one stosowane jako finansowe i niefinansowe miary stopnia realizacji najważniejszych celów organizacji. Dr Heller podkreślił, że KPI wyrażają stopień realizacji założonych celów organizacji, a zatem warunkiem koniecznym do ich opracowania jest zdefiniowanie jednoznacznych i mierzalnych celów strategicznych. KPIs są oczywiście różne dla poszczególnych organizacji i zależą od ich wielkości, ich specyficznych cech oraz od wyznaczonej strategii rozwoju.

Uwzględnienie „kontekstu” organizacji

Dr Heller, jako ekspert w zakresie Road Asset Management, mający wieloletnią praktykę w opracowaniu Kluczowych Wskaźników Efektywności dla administracji drogowych różnych szczebli w różnych państwach, zwrócił uwagę, że opracowanie takiego systemu nie jest zadaniem łatwym. Wypracowanie stabilnych czasie i korespondujących ze specyfiką danego zarządcy wskaźników efektywności wymaga w pierwszym rzędzie uwzględnienia „kontekstu” organizacji, co wyklucza bezkrytyczne czerpanie z doświadczeń innych zarządców. Konieczne jest także wypracowanie metody ustalania dla nich wartości pożądanych (docelowych), będących często wynikiem pertraktacji pomiędzy właścicielem a zarządcą infrastruktury drogowej, a więc różnych dla różnych zarządców. Dr Heller podkreślił, że coraz częściej kluczowe wskaźniki efektywności wychodzą poza wymiar techniczno-ekonomiczny i uwzględniają aspekty społeczne. Grupa firm Heller specjalizuje się we wspomaganiu zarządców zarówno w zakresie opracowania kluczowych wskaźników efektywności, zgodnych z kontekstem danej organizacji, jak również w określaniu ich wartości docelowych.

Obrady drugiego dnia dedykowane były zagadnieniom związanym z innowacjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg.

Inicjatywa INFRAMA na Forum

Podczas Forum mieliśmy przyjemność prezentować również nasze stoisko i inicjatywę INFRAMA, która powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie dotyczące podnoszenia kompetencji managerskich w odniesieniu do zarządzania zasobami infrastrukturalnymi. W 2016 r. Grupa HELLER we współpracy z Instytutem Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU”, powołała inicjatywę edukacyjną Infrastructure Asset Management Academy – INFRAMA. Celem inicjatywy jest propagowanie systemowego i całościowego podejścia do zarządzania infrastrukturą drogową. Jedną z istotnych form działalności są kursy, warsztaty i treningi, opracowane zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Drogownictwa – PIARC.

Bardzo nam miło, że nasze stoisko oraz inicjatywa INFRAMA cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników.

Wydarzenie zakończyło podsumowujące wystąpienie dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Waldemara Królikowskiego.

dr Sławomir Heller promuje inicjatywę INFRAMA
Sławomir Heller promuje inicjatywę INFRAMA (źródło: własne).
Tomasz Wojsz promuje inicjatywę INFRAMA
Tomasz Wojsz – Prezes Zarządu Heller Consult sp. z o.o. promuje inicjatywę INFRAMA (źródło: Polski Kongres Drogowy).
Jan Zieliński promuje inicjatywę INFRAMA
Jan Zieliński – Szef ds. Sprzedaży Heller Consult sp. z o.o. promuje inicjatywę INFRAMA (źródło: własne).